Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de dienst

  • Contracten
  • Voorwaarden en voorschriften
  • Juridische kennisgeving
NETCROHOSTING C.A.

Datum van de laatste herziening: 31 oktober 2019

Dit document bevat de Servicevoorwaarden waaronder NETCROHOSTING C.A . biedt zijn service aan; en die elke klant moet accepteren voordat hij een van zijn producten huurt.

Dit is een bedrijf dat zich toelegt op het leveren van domeinen, webhosting, zakelijke e-mail, VPS-hosting, dedicated servers, SSL-certificaat, colocatie en reseller; waarbij uw hele organisatie zich richt op klanttevredenheid en professionele hulp biedt op maat van de maatregel en de behoeften van de gebruiker; en daarom moeten alle huidige en toekomstige services onderworpen zijn aan de regels, voorwaarden en bepalingen die in dit document worden beschreven. De gebruiker stemt ermee in om alle voorwaarden die het bedrijf in het volgende document onthult, zonder enige beperking te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

NETCROHOSTING C.A . Het verbindt zich ertoe de volgende voorwaarden na te leven:

1. Communicatie, kennisgevingen en betalingsherinneringen

1.1. Het bedrijf stuurt uw kennisgevingen, mededelingen en betalingsherinneringen

Berichten via ticket

Via e-mail

1.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om al zijn contactgegevens in ons systeem bij te houden om de communicatie-, kennisgevings- en betalingsherinneringen correct te ontvangen. Het bedrijf beveelt ook aan e-mails en contactnummers te gebruiken die voortdurend worden beoordeeld.

1.3. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor e-mail die de ontvanger niet bereikt en neemt alle e-mail aan die wordt verzonden vanaf onze servers. Als onze server om een of andere reden het bericht niet kan afleveren, is het bedrijf niet verantwoordelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om rekening te houden met de vervaldata van de services.

1.4. De klant begrijpt en aanvaardt dat in het geval hij een van de geautoriseerde geregistreerde contactgegevens verliest of besluit deze te wijzigen, de klant zich ertoe verbindt de wijziging door te geven aan NETCROHOSTING C.A . met technische ondersteuning binnen een maximale periode van 72 uur, zodat de communicatie tussen beide partijen niet wordt onderbroken en de administratie van haar services niet verliest. Het bedrijf heeft een servicesysteem beschikbaar voor de klant, waar ze op elk gewenst moment de datums van hun betalingen en de vervaldatums van hun services kunnen controleren in onze webportal.

1.5. NETCROHOSTING C.A . is toegewijd aan het verstrekken Technische ondersteuning met de volgende tools:

Berichten via ticket

Via e-mail

Via telefoon

Andere media gelinkt aan het bedrijf.

Notitie: Ondersteuning bieden:

Via MSN alleen tijdens kantooruren (08.00 - 18.00 uur)

Door de aankoop van tickets na 24 uur.

Via e-mail na 24 uur.

Via telefoon alleen tijdens kantooruren (08.00 - 18.00 uur)

Wat betreft de plannen voor gameservers, deze wordt niet ondersteund.

2. Klantreglement

2.1. Illegaal gebruik van het product

Onze diensten kunnen alleen worden gebruikt voor juridische doeleinden, met dien verstande dat elke vorm van gedrag of activiteit die volgens de internationale regels als illegaal kan worden aangemerkt en wat de grondwet van de Bolivariaanse Republiek regeert, verboden is en de exclusieve verantwoordelijkheid is van de klant enige aan hem toerekenbare verantwoordelijkheid, evenals de toepassing van wettelijke en contractuele sancties waartoe deze kan leiden.

2.2. De vorige verboden omvatten onder andere de volgende:

Uitvoeren, promoten of toestaan van de publicatie of overdracht van enige vorm van informatie of illegale, bedreigende, beledigende, lasterlijke, obsceen, aanstootgevende, pornografische, onfatsoenlijke, profane of informatie of op een andere onaangename manier, inclusief zonder beperking geen transmissies die vormen of gedrag aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins een wet zou overtreden.

Beperk of verbied elke andere gebruiker om internet of de diensten die door derden met het bedrijf zijn aangegaan te gebruiken en ervan te genieten.

2.3. NETCROHOSTING C.A . behoudt zich het recht voor om elke situatie of actie die als misbruik kan worden beschouwd, te evalueren en kwalificeren, evenals de relevante beslissingen en sancties in dit verband te nemen, met inbegrip van de gedeeltelijke of definitieve beëindiging van de door de klant gecontracteerde diensten.

2.4. De klant is verantwoordelijk voor:

De inhoud gehost in de ruimte die wordt geboden door de hostingservice / het abonnement.

Van de fouten die door internetproviders (ISP) worden veroorzaakt.

Tegen besmetting door virussen of malware en bescherming op uw lokale computers.

Van de interne configuratie van uw netwerk, proxy, lokale firewall, kantoor, toegangsbeleid, beveiligingssystemen, het blokkeren en deblokkeren van poorten.

Het juiste gebruik, toewijzing en bescherming van beheertoegangsgegevens.

De kwetsbaarheid van het ontwerp van uw website gehost in onze services.

De beveiliging van de formulieren die op uw website worden gebruikt, geprogrammeerd met de juiste beveiliging om te voorkomen dat ze door derden worden gebruikt om SPAM te verzenden.

Bekijk de gegevensoverdracht- en ruimtestatistieken van uw hosting- en e-mailaccounts om de nodige acties te ondernemen als u van mening bent dat uw toename buitensporig is.

Maak handmatig periodieke back-ups van het account en download deze tijdens de serviceperiode lokaal.

Defecte configuratie door de klant van de Hosting-service, domein- en e-mailaccounts.

2.5.Gebruik van serverbronnen

Gebruikers KUNNEN NIET het volgende UITVOEREN op onze servers:

Voer elk proces uit dat meer dan 8 MB geheugen, meer dan 30 seconden van de CPU vereist, of gebruik meer dan 5% van alle beschikbare systeembronnen op elk moment.

Voer elk type interactieve realtime chats uit waarvoor serverbronnen nodig zijn. Hostingdiensten zijn op afstand volledig toegestaan.

Voer een stand-alone, server-side proces uit. Dit omvat alle demonen, zoals IRCD.

Voer software uit die is gekoppeld aan een IRC-netwerk (Internet Relay Chat).

Ook moet als gebruiker worden aanvaard dat de databases alleen voor de NETCROHOSTING.C.A webservers. en er wordt geen externe toegang verleend.

2.6.Ernstige overtredingen

De volgende punten verwijzen naar de activiteiten die het bedrijf als ernstige overtredingen beschouwde. Elke indicatie van hun realisatie geeft recht NETCROHOSTING C.A . om door te gaan met de annulering of opschorting van de dienst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplicht te zijn de door de klant betaalde waarde terug te betalen.

Ernstige inbreuken op de service door de klant worden beschouwd:

Verzend ongevraagde e-mail, Spam.

Het gebruik van servers voor het verzenden van massamail is niet toegestaan, slechts 150 e-mails per uur per hostingaccount zijn toegestaan voor normaal gebruik van een bedrijf of persoon en om geen nieuwsbrieven of nieuwsbrieven te verzenden.

Start een weigering (en) van de service van onze server (s) tegen een andere server of een ander type apparatuur of systeem.

Zorg voor een succesvolle of niet-succesvolle exploitatie van een van de serverservices, probeer toegang te krijgen als een supergebruiker, dit alles inclusief Exploits, Trojaanse paarden en andere geassimileerde.

Promoot, verspreid of voer elke vorm van actie uit die erop is gericht het imago van het bedrijf of een van zijn werknemers te verslechteren.

Toegang tot alle soorten inhoud (en) die buiten de bronnen vallen die het bedrijf aan de klant heeft toegewezen. Bijvoorbeeld buiten uw hoofdmap.

Onjuiste behandeling, bedreigingen van welke aard dan ook of enig misdrijf tegen een van de werknemers van NETCROHOSTING C.A . Het zal voldoende reden zijn om de services onmiddellijk te beëindigen.

Gebruik de gehoste websites, e-mails en / of inhoud om financiële diensten aan te bieden, zoals leningen, investeringen, valuta- of valutawissel, postwissels, kredieten, accountsparen, debetrekeningen, investeringsplannen of -fondsen, spaarplannen, fondsenwerving, beleggingsmonitoring, verzekering , aandelen- en / of effectenmarkt, financiële activiteiten van werknemersfondsen, associatieve vormen van de solidariteitssector. Om onze services voor deze financiële doeleinden te gebruiken, moet de klant de service aanschaffen, de vereiste documentatie bijvoegen en het bestaan van en het toezicht op territoriale entiteiten ondersteunen; waarmee de klant voorafgaand aan de activering van de service moet informeren en verzenden. De klant begrijpt en aanvaardt dat de geleverde media en inkooporderinformatie onderworpen is aan beoordeling, verificatie en communicatie met de overeenkomstige juridische, regelgevende, controle- en beveiligingsentiteiten.

Vrijwillig of onbedoeld schade toebrengen aan servers die de service van andere clients die op dezelfde server worden gehost kunnen beïnvloeden.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te eisen of de website, het account, de e-mailservice, de database of enig ander onderdeel dat niet voldoet aan het beleid dat in dit punt wordt aangegeven, uit te schakelen.

2.7. Massale e-mails en / of niet-geverifieerde berichten

NETCROHOSTING C.A Het heeft strikte regels voor het verzenden van massale e-mails en / of niet-geverifieerde berichten , voor het welzijn van onze klanten en om te voorkomen dat de server als SPAM-server wordt gemeld. Alle massale of niet-geverifieerde e-mailverzendingen zijn verboden. Dit bevat:

Verzenden van nieuwsbrieven (abonnementen, gefeliciteerd, etc.).

Massamail en / of mail merge verzenden.

Ongevraagde e-mails verzenden.

Onverwachte e-mails verzenden.

E-mails verzenden die als ongewenst kunnen worden gemarkeerd.

Verzenden van advertenties.

Verzenden van berichten naar e-mails die niet rechtstreeks door de klant zijn verkregen (bijv. Aankoop van een database, gevonden lijsten, enz.).

Meerdere berichten verzenden naar niet-bestaande e-mails.

Neem onbeveiligde of lage reputatie externe inhoud op in berichten.

Krijg toegang tot het e-mailaccount via een IP-adres met een lage reputatie.

E-mails verzonden naar lijsten met meer dan 30 ontvangers of E-mail samenvoegen.

Maak geplande zendingen van meldingen die langer zijn dan 50 zendingen in één uur (transactionele, automatische, massieve, normale e-mail, printers, scanner, incidentmeldingen, meldingen, herinneringen, zelfregisters, enz.).

Maak van een e-mailaccount meer dan 150 berichten, of maak verbinding met het account van meer dan 10 hosts of stuur meer dan 50 berichten met het hoofdaccount (web of scripts) binnen 2 uur.

E-mails verzenden via scripts, formulieren, bestanden of binaire bestanden, die geen captcha-beveiliging, automatische registratiebeveiliging bevatten en geen authenticatie-informatie van een e-mailaccount hebben om te verzenden. (Het wordt aanbevolen om bibliotheken te gebruiken die authenticatie toestaan, zoals phpmailer of de correct geconfigureerde Wordpress of Joomla CMS, omdat de PHP E-mailfunctie geen authenticatie toestaat).

Berichten verzenden met de originele afzender gewijzigd.

Berichten verzenden die niet voldoen aan de SPF-verificatie van de domeinen, begrijpt de client dat het register correct moet zijn geconfigureerd in het domein en de DNS-servers.

3. Een vergoeding

De klant stemt ermee in de diensten van te gebruiken NETCROHOSTING C.A . onder zijn verantwoordelijkheid. NETCROHOSTING.C.A dwijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies van gegevens of andere commerciële schade, direct of als gevolg van onverwachte incidenten. De klant aanvaardt dat hij zal compenseren NETCROHOSTING C.A. in geval van rechtszaken of juridische activiteiten tegen NETCROHOSTING C.A ,die verloren kosten of andere soorten kosten voor een deel van het bedrijf met zich meebrengt, inclusief juridische kosten die het maakt, de klant stemt ermee in om te verdedigen, schadeloos te stellen en onschuldig te verklaren NETCROHOSTING C.A. in de volgende verantwoordelijkheden:

Elke schade veroorzaakt aan een persoon of eigendom veroorzaakt door een product dat is verkocht of op enigerlei wijze is gedistribueerd in verband met de diensten van NETCROHOSTING C.A .

Materiaal verstrekt door klanten dat inbreuk op derden maakt of wegjaagt.

Schending van het auteursrecht of enige regulerende regelgeving gericht op de bescherming van onder meer auteursrechten, industriële eigendom, intellectuele eigendom.

De distributie van producten en / of het leveren van ongeautoriseerde defecte services die zijn verkocht en / of geleverd namens NETCROHOSTING.C.A

Het bedrijf stelt zichzelf vrij van elke vorm van directe of indirecte verantwoordelijkheid jegens derden die is afgeleid van gedragingen die door de klant zijn uitgevoerd voor illegale doeleinden, zowel in zijn optreden als in zijn resultaat

Het bedrijf zal volledige autonomie hebben om te onderzoeken en te bepalen of de uitvoering van een activiteit door de klant rechtstreeks is ontworpen of door connectiviteit met een van de in dit punt besproken beperkingen.

NETCROHOSTING.C.A is de enige rechter die bepaalt of dit beleid wordt overtreden.

4.Product garantie

De klant begrijpt dat de productgarantie alleen van toepassing is gedurende de eerste 30 dagen van het eerste jaar van hosting- en zakelijke e-mailplannen. De geherintegreerde waarde komt overeen met de waarde van alleen het Hosting- en Corporate E-mailplan, maar niet het domein, noch enige aanvullende service die samen met het Hosting- of Corporate E-mailplan is verkregen. De kosten van bedragen gegenereerd door de aankooptransactie (bijvoorbeeld: nationale bankcommissie) en terugbetaling komen ten laste van de klant. Als de acquisitie van het Hosting- of Corporate Mail-plan een prijs, bonus, inbegrepen extra service of de mogelijkheid om deel te nemen aan een prijs omvat, verliest u ze. Nadat de klant de volledige informatie via e-mail en dezelfde bevestiging heeft verstrekt om de terugbetaling te doen, wordt de terugbetaling binnen de volgende vijf (5) werkdagen uitgevoerd.

5. Vervaldatum, opschorting, late verlenging en annulering van de service

NETCROHOSTING C.A . behoudt zich het recht voor om het initiële serviceverzoek te weigeren of de continuïteit van de geleverde service te weigeren. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om de toegang tot de gehele of een deel van de service te weigeren zonder voorafgaande kennisgeving als wordt aangenomen dat de klant zich heeft gedragen in het gedrag of de activiteiten die NETCROHOSTING C.A . is van mening dat ze direct of indirect een van de voorwaarden in deze overeenkomst schenden. De klant machtigt het bedrijf om activiteiten uit te voeren om elektronisch toezicht te houden op de diensten, en om enige vorm van informatie alleen bekend te maken wanneer dit de deur van een bevoegde autoriteit wordt vereist. Het bedrijf zal overgaan tot het intrekken van censureren van enige vorm van informatie van materiaal dat als onaanvaardbaar, ongewenst kan worden gegeven van dat leidt tot schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst.

5.1. Suspensie

Het volgende wordt beschouwd als een reden voor opschorting van de dienstverlening naast de in deze overeenkomst genoemde:

Ga niet over tot volledige betaling van de gecontracteerde servicewaarden vóór de vervaldatum van de service.

Niet-verifiëren van de totale betaling van de waarden van de gecontracteerde dienst uiterlijk twee (2) dagen na het verstrijken van het contingent of het einde van de duur van de dienst of het verstrijken van de factuur en onder de voor elke dienst vastgestelde voorwaarden geselecteerd door de klant; NETCROHOSTING C.A . U kunt bepalen of u de service vanaf de derde (3) dag wilt verwijderen of annuleren zonder een kopie van de informatie achter te laten. De klant heeft de mogelijkheid om alleen aan te vragen van de eerste tot de derde dag na het verstrijken van de accommodatie, de back-up van uw website of bestanden die zich in uw Hosting-account bevinden. De klant begrijpt dat het aangeleverde bestand een noodzakelijke configuratie en vereisten heeft die niet kunnen worden gewijzigd om te worden hersteld. In ieder geval weet de klant dat de informatie in geannuleerde accounts door het bedrijf permanent wordt verwijderd op de datum van annulering van de service.

De opschorting van de service houdt in dat de klant er geen gebruik van kan maken NETCROHOSTING.C.A onderhoud.

NETCROHOSTING C.A . behoudt zich het recht voor om een opschortingspagina weer te geven die die van de klant zal vervangen. Deze pagina kan bevatten, maar is niet beperkt tot: advertenties, alle soorten informatie en logo's van NETCROHOSTING C.A . en / of zijn leveranciers.

5.2. Late vernieuwing

De klant begrijpt dat door te late verlenging van hun diensten te betalen, de datum die voor de verlenging van dezelfde diensten wordt aangevraagd, de vervaldatum van de dienst is en niet de datum waarop de betaling is gedaan (ongeacht de werking of niet de mogelijkheid van toegang aangeboden door de dienst). Behalve alleen verlopen domeinen die weer beschikbaar zijn, zullen ze indien mogelijk opnieuw worden geregistreerd met de gemaakte betaaldatum.

Verlopen en vervolgens vernieuwde domeinen en betalingen die door de client zijn gemeld vanaf de eerste dag van de vervaldatum tot de tiende dag na de vervaldatum, worden tussen 24 en 48 uur gereactiveerd vanwege de door het domein van hun DNS-servers vereiste propagatie. De klant begrijpt dat tijdens dergelijke propagatie zijn hun diensten mogelijk niet beschikbaar en wordt de propagatietijd niet bepaald door NETCROHOSTING C.A. . De klant moet dus wachten op de voltooiing ervan.

5.3. Vervaldatum

De cliënt bevrijdt van NETCROHOSTING C.A . van enige verantwoordelijkheid of verplichting voor diensten waarvan de geldigheid is geëindigd. De tolerantie van NETCROHOSTING C.A . om een actieve service te behouden nadat de duur is geëindigd, of de mogelijkheid om een service te verlengen nadat deze is verlopen, is drie (3) werkdagen.

De klant heeft de mogelijkheid om het bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele complicaties met betrekking tot het niet annuleren van het product of de service, binnen een periode van maximaal tien (10) dagen voorafgaand aan de vervaldatum van het product of de service, begrepen als complicaties , de volgende:

Problemen met overboekingen, bankdeposito's of betalingen door andere platforms.

Opgemerkt moet worden dat deze uitzondering alleen van toepassing is op klanten met een minimum aan anciënniteit bij het bedrijf van drie (3) maanden en het is ook voor beide partijen duidelijk dat deze alleen als een noodmaatregel voor een toeval zal worden beschouwd gebeurtenis die aan de klant wordt gepresenteerd en niet als normaal betalingsgedrag.

5.4.Annuleringsverzoek

De klant heeft de mogelijkheid om zijn product of dienst op elk gewenst moment te annuleren, door het opstellen van een annuleringsverzoek dat een rechtvaardiging voor genoemde beslissing bevat.

NETCROHOSTING C.A .U bent vrijgesteld van het recht om elke door de klant betaalde waarde terug te betalen, nadat deze om annulering van uw product heeft verzocht.

6. Domains

6.1. Domeinregistratie

NETCROHOSTING C.A . garandeert geen domeinbeschikbaarheid totdat het is geregistreerd door NETCROHOSTING C.A . en dat de domeinregistratie als succesvol aan de client wordt gemeld. Als de klant om welke reden dan ook geen bevestiging van de domeinregistratie heeft ontvangen, moet hij het bedrijf hiervan op de hoogte stellen door het betalingsbewijs te sturen en een schriftelijke bevestiging van de NETCROHOSTING.C.A personeel. dat de betaling succesvol is ontvangen. Als het domein vóór deze periode door een ander bedrijf of persoon is geregistreerd, NETCROHOSTING C.A .U bent niet verantwoordelijk voor dit evenement. De klant stemt ermee in om geen andere pagina te openen dan de NETCROHOSTING.C.A .Om de beschikbaarheid of voor een ander doel te controleren, verbindt de klant zich er ook toe zijn domeinnaam niet bekend te maken aan een bedrijf of persoon voordat hij een kennisgeving ontvangt dat het domein met succes is geregistreerd. Als de klant na 72 uur na betaling geen kennisgeving van registratie van dit domein heeft ontvangen, moet hij contact opnemen NETCROHOSTING C.A . om uw betaling te melden en domeinregistratie aan te vragen. De klant begrijpt en accepteert dat het domein kan worden geregistreerd bij een internationale domeinregistratie-entiteit.

6.2. Domein wijzigen

Nadat het domein is gekozen, geregistreerd en geactiveerd, kan het niet worden gewijzigd tot het einde van de contractperiode. Elke typefout of verandering van mening over het gevraagde domein is de verantwoordelijkheid van de klant. Als de klant besluit het domein te wijzigen dat is geregistreerd bij een nieuwe, moet de klant zich registreren en de nieuwe gewenste domeinnaam kopen die beschikbaar is.

6.3. Verloop van domein

Het verlopen van het domein wordt uitgevoerd op dezelfde dag van de door de klant gecontracteerde periode, dus als de klant niet wil dat de aan het domein gekoppelde services worden opgeschort, moet hij de betaling uitvoeren, dit melden en een bevestiging hebben ontvangen van de NETCROHOSTING C.A. personeel. voor de vervaldatum. Onze domeinprovider zal de DNS-servers van het domein wijzigen als er geen betaling van wordt ontvangen NETCROHOSTING C.A . voor de vervaldatum.

De client accepteert dat verlopen domeinen niet kunnen worden overgedragen, gewijzigd, getarget of vrijgegeven door NETCROHOSTING C.A .

6.4. Vernieuwing van het domein na het verlopen ervan

NETCROHOSTING C.A .Het geeft u de mogelijkheid om het domein tot 10 dagen na afloop te vernieuwen, simpelweg door de waarde van de domeinvernieuwing te betalen, het bedrijf op de hoogte te stellen van de betaling en om bevestiging van ontvangst van de betaling te vragen. Als na 10 dagen na het verlopen van het domein de client het domein niet heeft vernieuwd, dan zal het domein de status genoemd worden VERLOSSING , deze staat heeft een duur van 30 dagen. Als het domein de status van heeft VERLOSSING en de klant wil het verlengen, hij heeft de mogelijkheid om dit te doen door een vergoeding voor late verlenging te betalen INKOOPPRIJZEN , momenteel heeft deze heffing een waarde van 80 dollar (.COM / .NET) en de waarde moet worden betaald in een van de valuta's van onze webportal die de wijziging doorvoert via de TRM van de dag van de transactie met de belasting over de toegevoegde waarde. Na 30 dagen van de VERLOSSING periode, kan de klant het niet alleen verlengen totdat het domein beschikbaar is, maar de klant begrijpt dat er een mogelijkheid is dat het domein wordt overgenomen door een ander bedrijf of persoon nadat het domein vrij is voor registratie en NETCROHOSTING C.A. U bent niet verantwoordelijk voor dit evenement. De klant erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om zijn eigen administratie bij te houden en te onthouden wanneer zijn domeinnaamregistratie verloopt. Voor uw gemak, en niet als een bindende verplichting, NETCROHOSTING C.A . waarschuwt u via een e-mailbericht over de noodzaak om uw service te vernieuwen naar geregistreerde en geautoriseerde e-mail door de klant.

6.5. Domeinoverdracht

De klant kan zijn domein overdragen aan een andere provider zolang hij in vrede is en behalve met de diensten die zijn overeengekomen met het bedrijf en het domein geen vervaldatum heeft in de komende 15 dagen, noch is het verlopen.

De klant autoriseert NETCROHOSTING C.A .om de overdracht van een domein van een andere provider te vragen wanneer de bestelling bij de NETCROHOSTING.C.A website. De klant stemt er ook mee in om te verstrekken NETCROHOSTING C.A . tijdig en waarheidsgetrouw alle informatie die nodig is voor het domeinoverdrachtsproces en de klant begrijpt en accepteert dat het domein geen andere waarde kan hebben volgens de prijs die wordt aangegeven door de internationale domeinentiteit.

NETCROHOSTING C.A . is niet verantwoordelijk voor de administratie, wijzigingen of domeinverlengingen waarvan de overdrachtsprocessen van andere providers niet succesvol zijn afgerond en bevestigd door NETCROHOSTING C.A . via e-mail.

De klant aanvaardt dat de overdracht van zijn domeinnaam wordt beheerst door deze overeenkomst en door het overdrachtsbeleid van ICANN, beschikbaar op overdrachtsbeleid.

6.6. Domeinvrijgave

De klant begrijpt dat NETCROHOSTING C.A .U kunt de domeinregistratie niet vrijgeven of verwijderen nadat deze is geregistreerd, ongeacht de status (geldig en actief of verlopen). De annulering of het ontslag door de klant bij de domeinservice betekent niet dat deze wordt vrijgegeven. Na het verlopen van het domein en niet-verlenging hiervan na 40 tot 120 dagen is het mogelijk dat het automatisch wordt vrijgegeven door de internationale domeinregistratie-entiteit, waardoor het domein beschikbaar blijft, maar de klant begrijpt dat er een mogelijkheid is dat het domein worden overgenomen door een ander bedrijf, persoon of verwerkt door een domeinregistreerder nadat het domein gratis is voor registratie en NETCROHOSTING C.A. . U bent niet verantwoordelijk voor dit evenement en het is de verantwoordelijkheid van de klant om te verifiëren wanneer het domein weer beschikbaar is.

6.7 Domein WHOIS-informatie

Het domein wordt geregistreerd op naam van de klant met de informatie in de bestelling. De WHOIS-domeinregistratie-informatie is openbaar en verplicht volgens het beleid van ICANN (The Internet Corporation for Assigning Domain Names and Numbers). De klant begrijpt dat voor het verbergen of de privacy van deze registratie de klant de extra Privacy Protect-service moet aanschaffen die een extra waarde heeft die niet is inbegrepen in de waarde van de domeinregistratie.

6.8. Prestaties rapport

De klant is als enige verantwoordelijk voor het bewaken van zijn domein. Als het domein om welke reden dan ook een probleem heeft, moet hij onmiddellijk contact opnemen met het bedrijf en om bevestiging van ontvangst van het rapport vragen. In het geval dat geen tijdige melding wordt gedaan, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor enig ongemak dat dit kan veroorzaken.

NETCROHOSTING C.A streeft naar het handhaven van de stabiliteit van zijn servers, door zijn apparatuur voortdurend te controleren

7. Geen garantie

NETCROHOSTING C.A . biedt geen enkele garantie dat de service wordt onderbroken, foutloos is of dat informatie, software of materiaal dat toegankelijk is in de service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, aangezien de klant ermee instemt de technologische implicaties te kennen die in dit verband worden gegenereerd en voor kwetsbaarheden van sommige systemen tegen nieuwe ontwikkelingen, updates of technologische toepassingen. Onder geen enkele omstandigheid zal het bedrijf gebonden zijn op een directe, indirecte, speciale, punitieve of consequente manier waardoor het gebruik of onvermogen om de service, of voor een derde partij te gebruiken, of om toegang te krijgen tot het internet of een deel daarvan, of zijn (of een derde partij) niet in staat om toegang te krijgen tot een service of informatie, service of merchandise te gebruiken die via de service wordt verstrekt, of die leiden tot fouten, weglatingen, onderbrekingen, annulering van bestanden, fouten, defecten, vertraging in de werking of verzending, of een storing .

Je begrijpt dat het plaatsen van de informatie op NETCROHOSTING.C.A servers. Dit zal beschikbaar zijn voor alle internetgebruikers en dat het bedrijf geen manier heeft om de toegang tot dergelijke informatie te beperken of te beperken of om dergelijke informatie te beschermen tegen inbreuk op het auteursrecht of enige regelgevende regelgeving gericht op auteursrechtbescherming, industriële eigendom, intellectuele eigendom, onder andere, daarom de klant neemt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor het gebruik ervan op de servers van NETCROHOSTING C.A. en van internet.

Het gebruik van de service is uitsluitend voor risico van de klant. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de bestanden en gegevens die zich in uw account bevinden. De klant stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden en overgedragen gegevens te nemen en alle gepaste reserveringen te behouden voor de bestanden en gegevens die zijn opgeslagen op de NETCROHOSTING.C.A servers.

NETCROHOSTING C.A . is niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie die de client op de servers van plaatst NETCROHOSTING C.A .

NETCROHOSTING C.A . biedt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de bezorging of ontvangst van e-mails, de klant begrijpt dat de mogelijkheid bestaat dat de e-mails niet aankomen of niet worden afgeleverd bij de ontvanger voor een technisch probleem van beide NETCROHOSTING C.A. of servers van derden. Het is evenmin verantwoordelijk als de e-mails niet binnen een bepaalde periode worden ontvangen of afgeleverd, de klant begrijpt dat de mogelijkheid bestaat dat de e-mails worden onderdrukt en dus te laat bij de ontvanger worden bereikt.

De klant accepteert dat de verzadiging van de ruimte of kenmerken van de gecontracteerde service problemen of onbeschikbaarheid van de service veroorzaakt.

De klant aanvaardt zich op geen enkele manier te bemoeien met de werking van het systeem, inclusief elke poging tot ongeautoriseerde toegang.

8.Gebruik van geregistreerde informatie

De klant aanvaardt en erkent dat NETCROHOSTING C.A . zal de registratie-informatie en de vereiste diensten beschikbaar stellen aan ICANN en / of derden zoals Verisign, Inc. Global Registry Names Ltd., NeuStar, Inc., VS. Afilias, Inc., Global Domains International (gezamenlijk "Register van beheerders") en hoe toepasselijke wetgeving dit toestaat of vereist. Bovendien erkent en accepteert de klant dat ICANN en registerbeheerders richtlijnen, limieten en / of vereisten kunnen vaststellen met betrekking tot de hoeveelheid en het type informatie dat NETCROHOSTING C.A . kan of moet beschikbaar worden gesteld aan de publieke of private entiteiten en de manier waarop dergelijke informatie beschikbaar is. Bovendien bent u niet gemachtigd voor enige toegang en gebruik daarvan, en de richtlijnen, limieten en beperkingen op de openbaarmaking of het gebruik van de informatie die u verstrekt in verband met de registratie van een domein (inclusief wijzigingen in dat domein). informatie), tijdens of na het einde van uw domeinregistratie. Aan de andere kant ziet de klant hierbij onherroepelijk af van elke claim en oorzaak van actie die zou kunnen ontstaan of die zijn voortgekomen uit genoemde communicatie of gebruik van zijn registratie-informatie en Aanvullende Registratie-informatie.

9. Technische ondersteuning

9.1. Technische ondersteuning voor hostingplannen

NETCROHOSTING C.A . biedt technische ondersteuning via ons systeem van verzoeken (tickets), chat, e-mails en telefoon binnen de door het bedrijf vastgestelde kantooruren. Technische ondersteuning, training en / of advies worden NIET persoonlijk verstrekt, of op een andere manier dan hierboven aangegeven. De aangeboden technische ondersteuning houdt rechtstreeks verband met problemen of problemen van een Hosting-account of een reseller-account. Omvat geen ondersteuning voor ontwikkeling of beoordeling van webtoepassingen of webontwerp. Ondersteuning wordt alleen geboden als u kunt controleren of de webtoepassing of de webpagina niet goed werkt vanwege een probleem met de server.

Als de client een speciale bibliotheek nodig heeft voor de werking van zijn applicatie, moet hij deze aanvragen NETCROHOSTING C.A . en het is de exclusieve beslissing van het bedrijf om de door de klant gevraagde bibliotheek of applicatie te implementeren.

9.2. Technische ondersteuning voor virtuele servers (VPS), colocatie en dedicated servers

NETCROHOSTING C.A .biedt alleen technische ondersteuning voor virtuele servers, colocatie en dedicated servers als het problemen zijn met serverhardware en connectiviteit. NETCROHOSTING C.A . biedt geen service aan die is inbegrepen in virtuele servers (VPS), colocatie en speciale technische ondersteuning met betrekking tot software.

De client begrijpt en accepteert dat hij de enige beheerder van de server is. Het is dus TOTALE verantwoordelijkheid van de klant om het besturingssysteem en de inhoud in optimale omstandigheden te houden (beveiliging, updates, enz.).

De klant begrijpt en aanvaardt dat de service geen back-upkopieën bevat, dus we raden aan om periodieke kopieën van de belangrijke informatie handmatig te maken en deze naar lokale media te downloaden. De client mag de back-ups niet op dezelfde server opslaan en moet altijd over recente eigen kopieën in hun faciliteiten (kantoor, thuis, enz.) Beschikken.

De client begrijpt en accepteert dat hij in het geval van een Windows-type server alle beveiligingsaanbevelingen moet toepassen en elke andere beveiligingsconfiguratie op besturingssysteemniveau moet toepassen. Als de client geen ervaring met computerbeveiliging heeft, begrijpt de client dat hij een serverbeheerservice kan contracteren NETCROHOSTING C.A .

De klant begrijpt en accepteert dat IP-adressen niet kunnen worden gewijzigd, dus moet hij een correct gebruik van zijn adres beheren en onderhouden en het beleid van elke externe aanbieder van e-mails, webpagina's of beveiligingssystemen begrijpen.

De client moet de serverservices en interne applicaties bewaken en eventuele fouten opsporen. Bovendien moet de client altijd valideren dat hij beschikbare ruimte heeft en dat de serverbronnen voldoende zijn voor de uitgevoerde processen.

10. Klant ID informatie

De klant verklaart zichzelf als een persoon die wettelijk verantwoordelijk is voor al het gebruik van dit account en de bijbehorende services en dat hun leeftijd ouder is dan 18 jaar. Anders heeft de persoon die geïnteresseerd is in het verkrijgen van de service de toestemming van zijn vertegenwoordiger nodig om zich te registreren en wordt het account toegewezen aan de verantwoordelijke ouder of voogd, in eigen naam. De klant verbindt zich ertoe het bedrijf een hoofd-e-mailadres, huidige en waarheidsgetrouwe naam, postadres en telefoonnummer voor onze administratie te verstrekken en stemt ermee in een voortdurende verplichting te hebben om deze informatie bijgewerkt te houden in geval van wijzigingen. Bovendien begrijpt en accepteert de klant dat elk verzoek met betrekking tot de verworven service of klantinformatie alleen kan worden beheerd via de hoofd-e-mail die bij de klant is geregistreerd. Als de klant geen toegang heeft tot of kennis heeft van de hoofdmail, voert het bedrijf een validatie uit met de huidige geregistreerde informatie en in het geval dat er geen validatie van wordt verkregen, is het noodzakelijk dat de klant een totale update van informatie uitvoert door het invullen van een updateformulier bijvoegen indien mogelijk door de onderneming vereiste identiteitsdocumenten.

11. Beleid voor verwerking van persoonsgegevens

De klant accepteert en begrijpt het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd in Privacybeleid .

12. Deel de ruimte en wederverkoop van het account

De klant aanvaardt en begrijpt dat het account dat hij verwerft dit doet op eigen naam of van een klant in de gevallen waarin de klant de resellerservice verkrijgt. De klant verbindt zich als wederverkoper tot elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het account.

De verkoop van de ruimte of diensten van Hosting-plannen, dedicated servers en virtuele servers (exclusief reseller-plannen) is toegestaan, maar het is naar het oordeel van de reseller-klant de realisatie van technische ondersteuning aan de betrokken derde partijen, NETCROHOSTING C.A . zal geen communicatie hebben met deze derde partij

13.Specifieke voorwaarden voor elke service

13.1 Domeinen. Verklaringen

Met de aanvaarding van de Algemene voorwaarden erkent en verklaart de KLANT: 1) De KLANT wenst een van de middelen te gebruiken die worden geboden door NETCROHOSTING C.A . om een of meer internetdomeinen te registreren; 2) Elke uitbreiding of beëindiging van de domeinen aangeboden door NETCROHOSTING C.A . (.com, .net, .org, .us enz.) wordt beheerd door een beheerder die is goedgekeurd door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (hierna: de beheerder); 3) De records van alle domeinen geregistreerd onder elke extensie worden opgeslagen door de extensiebeheerder; 4) Als gevolg van het voorgaande is het de beheerder van elke respectieve extensie die het beleid, de voorwaarden en procedures bepaalt waaronder de domeinen kunnen worden geregistreerd en beheerd en dit kan op zijn beurt onderworpen zijn aan beperkingen opgelegd door internationale of nationale organisaties, onder andere overheidsinstanties; 5) NETCROHOSTING C.A .U mag diensten van andere dienstverleners gebruiken voor de registratie en administratie van internetdomeinen. 6) De KLANT accepteert dat registraties kunnen worden gedaan via andere Aanbieders en niet noodzakelijkerwijs door NETCROHOSTING C.A . rechtstreeks bij de beheerders van de extensies van de aangevraagde domeinen. De KLANT verbindt zich ertoe zich te houden aan de regels en het beleid van elke beheerder, ongeacht de provider die wordt gebruikt voor domeinregistratie.

13.2. Beëindiging of beperking van de dienst

De KLANT accepteert dat de registratie en het recht om een domein te gebruiken kunnen worden geannuleerd, beëindigd, overgedragen, beperkt, geschorst of verwijderd als NETCROHOSTING C.A. of een van zijn serviceproviders, zijn leveranciers of een overheidsinstantie, inclusief maar niet beperkt tot ICANN, de regeringen van de landen of de beheerders van de uitbreidingen, zo bepalen.

Als een dergelijke situatie zich echter voordoet.

13.3 Integratie van ICANN en beheerdersbeleid

Alle beleidsregels die zijn aangenomen door ICANN en die van toepassing zijn op de verschillende extensies die zich registreren of via willen beheren NETCROHOSTING.C.A worden geacht te zijn geïntegreerd in dit Contract en te worden aanvaard door de KLANT. en op de wijzigingen die in de toekomst aan hen worden aangebracht. De Gebruiker verklaart dat hij het beleid van elke extensie van de door Domino aangeboden domeinen heeft gelezen, begrijpt en accepteert NETCROHOSTING C.A .voordat u een verzoek indient voor registratie of beheer van de domeinen en de wijzigingen die in de toekomst worden aangebracht. In geval van twijfel over het beleid of het niet vinden ervan op de sites die worden aangeboden door de respectieve beheerders van de records, neemt de eigenaar contact op met het ondersteuningsteam. NETCROHOSTING.C.A . om vragen te verduidelijken of aanvullende instructies te ontvangen. Echter, NETCROHOSTING C.A . zal zijn best doen om informatiesystemen te implementeren die de schending van het beleid van de beheerders voorkomen zonder dat dit enige verplichting of verplichting tot NETCROHOSTING C.A .echt niet. DE KLANT aanvaardt dat elk domein kan worden geschorst, geannuleerd, verwijderd, beëindigd of overgedragen om naleving van het beleid van elke beheerder te waarborgen, hun veiligheid te beschermen of als gevolg van de oplossing van een geschil.

13.4. Geschillenbeslechting

De KLANT accepteert de algemene voorwaarden van het door ICANN vastgestelde Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) (beschikbaar op ICANN-beleid .) en eventuele wijzigingen die in de toekomst worden aangebracht. Het accepteert ook de procedures voor Uniform Rapid Suspension of URS of de vervangingen ervan. Evenzo accepteert het beleid voor geschillenbeslechting dat is vastgesteld door de beheerders van de domeinen van een hoger niveau en in het bijzonder dat van de beheerder van de ccTLD .NL en de wijzigingen die eraan kunnen worden aangebracht. Evenzo verwelkomt en aanvaardt de KLANT elk proces met betrekking tot de oplossing van specifieke geschillen die door de Administrators van de archieven zijn aangenomen en met de wijzigingen die in dit beleid kunnen worden aangebracht, inclusief maar niet beperkt tot een opschortings-, annulering-, overdrachts-, verwijderingsproces. of beperking van een domein vanwege claims voor schending van intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden.

13.5. Publicatie van KLANTinformatie

De KLANT geeft zijn uitdrukkelijke toestemming en toestemming aan NETCROHOSTING C.A . en aan de beheerders van de registers van de domeinen om de volgende informatie in de WHOIS-database te publiceren en waar NETCROHOSTING C.A .en / of de beheerders als relevant beschouwen, evenals voor het gebruik en publicatie door NETCROHOSTING C.A. zijn dienstverleners, beheerders of overheidsinstanties en -autoriteiten, voor enig doel dat geen inbreuk maakt op het privacybeleid in deze algemene voorwaarden: I) namen, adressen, telefoonnummers en e-mails van de KLANT van de Domeinen en van de aangewezen Administratieve Contactpersoon door dezelfde. II) Namen, adressen, telefoonnummers en e-mails van de door de KLANT aangewezen Technische contactpersoon. III) De datums die zijn gekoppeld aan de aanmaak, de laatste update en de vervaldatum van de domeinen. IV) Alle andere informatie verstrekt door de KLANT of een van de contactpersonen in verband met de Domeinen aan NETCROHOSTING C.A . met alle middelen.

13.6. Vrijwaring aansprakelijkheid voor beperkingen of weigering van registratie

In geen geval NETCROHOSTING C.A . is verantwoordelijk voor het onvermogen om een domeinregistratie te voltooien, de opschorting, annulering, verwijdering, onderbreking, overdracht of niet-acceptatie van de domeinadministratie-records of -verzoeken door de vaststelling van de beheerders, serviceproviders of overheids- of gerelateerde entiteiten met het beleid van de respectieve domeinen. De KLANT accepteert dat ook niet NETCROHOSTING C.A . noch de beheerders van de extensies waaronder het Domains-register verantwoordelijk is voor het onvermogen van de KLANT om een Domein rechtstreeks of via de overdracht van een derde te verkrijgen, of voor de acties die voortvloeien uit een geschillenbeslechtingsproces. Evenzo accepteert u dat de diensten aangeboden door NETCROHOSTING C.A . ze zijn van gemiddelde en niet van resultaat en daarom vrij NETCROHOSTING.C.A van enige verantwoordelijkheid. en aan zijn serviceproviders voor de onmogelijkheid om de domeinen te registreren of te beheren, voor de mogelijke storingen in de informatiesystemen, voor elke mogelijkheid waarbij NETCROHOSTING C.A . of zijn serviceproviders zijn al dan niet verantwoordelijk, en voor elke andere situatie die de KLANT kan schaden.

13.7. Geen garantie voor de wettigheid van de registratie of het recht om te gebruiken

De KLANT aanvaardt dat noch de aanvaarding van het registratieverzoek door NETCROHOSTING C.A. noch zelfs de succesvolle registratie of de start van de dienstverlening door NETCROHOSTING C.A. Het kan worden opgevat als een indicatie dat NETCROHOSTING C.A. de domeinbeheerders of de entiteiten die het beleid met betrekking tot de domeinen beheersen, hebben de wettigheid van de registratie of het gebruiksrecht vastgesteld, of dat deze geen toepasselijke wet, regelgeving, beleid, procedure, verordening of decreet of rechten van iedere persoon. Daarom ook niet NETCROHOSTING C.A . Noch de beheerders, noch de autoriteiten of regeringen zijn verantwoordelijk voor de daaropvolgende annulering of eis voor de verwerking van de registers of de aanvragen voor administratie daarvan.

13.8. Verklaringen over de wettigheid van de inhoud en het doel van het domein

De KLANT verklaart en verbindt zich ertoe dat noch de registratie, noch het gebruik van het gevraagde Domein of Domeinen de rechten van een ander verstoort of schendt. Op dezelfde manier verklaart u dat het domein of de domeinen waarvoor u registreert of beheert, niet zijn geregistreerd en niet zullen worden gebruikt voor enig doel dat frauduleus, onwettig is of dat in strijd is met toepasselijke wetten, regels, voorschriften, beleid, verordeningen of besluiten. op het gebruik van het Domein, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van ongevraagde e-mail, phishing, systematisch gebruik van kwaadaardige programma's en / of systemen, schending van legitieme intellectuele eigendomsrechten en / of handelsmerkrechten, of enige andere misbruikpraktijk, en dat kan bezwaar worden gemaakt door de beheerders van de respectieve extensies of door een overheids- of overheidsentiteit met betrekking tot de domeinregistratie. De KLANT aanvaardt alle verantwoordelijkheid en afdwingbaarheid die ontstaat of wordt toegewezen aan de KLANT van het Domein inclusief, maar niet beperkt tot gebruikers, klanten, afgestudeerden of andere personen die het Domein, een subdomein van het Geregistreerde Domein of een bijbehorende Website kunnen gebruiken met het geregistreerde domein

13.9. Vergoeding

DE KLANT houdt de NETCROHOSTING C.A. vrij van alle verantwoordelijkheid, zijn serviceproviders, de beheerders van de extensies, de overheidsentiteiten of gerelateerd aan het beleid van de respectieve domeinen en hun dochterondernemingen en dochterondernemingen, evenals hun eigenaren, managers, ambtenaren, aannemers van en tegen elke vereiste, schade, verantwoordelijkheid, kosten of elk type uitgave inclusief redelijke gerechtelijke kosten en andere (inclusief beroep) die voortvloeien uit of verband houden met de registratie of administratie van een domein, inclusief, maar niet beperkt tot de registratie, het gebruik, de uitbreiding, de verlenging, de verwijdering , overdracht en / of schending van algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de registratie of registraties. Bovendien, en met als doel mogelijke schade te verminderen NETCROHOSTING C.A . of zijn medewerkers, verbindt de KLANT zich ertoe om geen enkele overeenkomst, bemiddeling of verbintenis met betrekking tot een claim of verzoek te sluiten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NETCROHOSTING C.A . en dat voor een dergelijk effect deze overeenkomst, bemiddeling of verbintenis voor onbepaalde tijd en in elk geval na het verstrijken van de registratietermijn van een domein moet doorgaan. Een dergelijke toestemming mag niet worden geweigerd of uitgesteld door NETCROHOSTING C.A . om ongerechtvaardigde redenen.

13.10. Registratie duur

DE KLANT verklaart te begrijpen en te weten dat de diensten geleverd door NETCROHOSTING C.A . zij zullen een gedefinieerde termijn hebben en dat hun voorziening moet worden vernieuwd met behulp van de daarvoor bestemde middelen. Daarom aanvaardt DE KLANT dat in geval van niet-betaling of onvoldoende betaling, late betaling voor registraties, administratieve processen of verlengingen volgens de voorwaarden van de middelen die door NETCROHOSTING C.A. De domeinen kunnen worden geannuleerd, verwijderd, overgedragen of geschorst zonder de verplichting van NETCROHOSTING C.A. . om de domeinen aan de houder te herstellen. De domeineigenaar aanvaardt dat de periode waarvoor hij een domein contracteert eindigt op de dag waarop deze verloopt. Daarom is een domein dat is verlopen niet meer van hem of heeft hij recht op zijn eigendom. NETCROHOSTING C.A . U hebt mogelijk enige tijd om Gebruikers toe te staan hun domeinservices te vernieuwen, dit is discretionair NETCROHOSTING C.A . Op het moment dat een domein verloopt, accepteert en begrijpt de houder dat NETCROHOSTING C.A . U kunt er eigenaar van zijn. In geen geval zal het zijn NETCROHOSTING C.A . verantwoordelijk voor elke wijziging in de domeinen buiten de registratieperiode. Bovendien NETCROHOSTING C.A . behoudt zich het recht voor om de domeinen te vernieuwen en de verlopen domeinen te gebruiken voor het doel dat zij relevant achten, inclusief, maar niet beperkt tot, de toewijzing aan een andere eigenaar en de toewijzing van NETCROHOSTING C.A . als domeineigenaar.

DE KLANT gaat ermee akkoord dat zijn registratie van de geregistreerde naam wordt opgeschort, geannuleerd of overgedragen volgens een specificatie of beleid van ICANN, of volgens een registrar of registratieprocedure die niet strijdig is met een specificatie of beleid van ICANN: (1) om fouten te corrigeren door de registrar of de registeroperator bij het registreren van de naam of (2) voor het oplossen van geschillen met betrekking tot de geregistreerde naam.

Voor domeinregistratieprocessen moet de houder de volgende informatie verstrekken voor elk van de contacten die aan het domein zijn gekoppeld: naam, achternaam, bedrijf, adres, stad, staat, land, postcode, telefoon, e-mail. De volgende informatie kan vrijwillig door de houder worden verstrekt om contact en communicatie met hem te vergemakkelijken: Mobiel, fax, alternatieve telefoon.

13.11. Bevestiging van eigendom en deactivering van domeinregistratie.

THIJ KLANT verklaart te begrijpen en te weten dat zodra het domein is geregistreerd, u het eigendom van de registratie moet accepteren door de e-mail voor registratiecontrole te bevestigen die wordt verzonden naar de hoofd-e-mail die is geregistreerd in de bestelling, DE KLANT is ook verantwoordelijk voor het feit dat de geregistreerde van de hoofd-e-mail is correct verstrekt op het moment van de bestelling en die toegang tot zijn e-mail is ingeschakeld en wordt voortdurend gecontroleerd om het verificatiebericht te ontvangen en te bevestigen. In het geval dat niet wordt bevestigd, zullen de domeinbeheerders de toegang tot het domein zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen, waarbij DE KLANT moet informeren NETCROHOSTING C.A . de beoordeling om een geregistreerde e-mail te wijzigen of het verificatiebericht door te sturen. DE KLANT begrijpt ook dat zodra de eigendom van het domein is bevestigd via het verificatiebericht en het domein is ingeschakeld, het 24 tot 48 uur kan duren voordat de wijziging is doorgevoerd.

13.12.Bronnen gebruikt door domein

De KLANT die alleen de NETCROHOSTING C.A . domein zonder hosting. begrijpt dat de DNS Servers-service alleen wordt aangeboden voor het targeten van NS-domeinrecords. Voor elk ander type targeting NETCROHOSTING C.A . behoudt zich het recht voor om het verzoek te doen of niet.

13.13. E-mailmarketingdiensten

Het gebruik van de e-mailmarketingservice is onderworpen aan het volgende gebruiksbeleid en antispambeleid. Door onze e-mailmarketingdiensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u dit beleid hebt gelezen en goedgekeurd.

De klant begrijpt dat het verlopen van de e-mailmarketingservice of niet-continue vernieuwing van de service leidt tot verlies van de geregistreerde en statistische informatie van de e-mailmarketing zonder de mogelijkheid van herstel, de service opnieuw leeg beginnen, gelijk aan de moment dat het is verworven.

De e-mailmarketingservice moet rechtstreeks vanuit het clientsysteem of het e-mailmarketingsysteem worden gebruikt.

13.14. Inhoud van nieuwe hostingdiensten

De klant begrijpt en aanvaardt dat bij het plaatsen van een bestelling en het verkrijgen van een hostingservice (Hosting, VPS, Dedicated, Premium Mail, Email Marketing) via onze website, de verkregen service als nieuw (blanco) wordt geleverd, geen informatie bevat ( geen websites, geen e-mails gemaakt, geen berichten, enz.). De klant begrijpt dat als hij een eerder hostingplan heeft NETCROHOSTING C.A. Bij het kopen van een nieuwe service wordt er geen informatie tussen de services gemigreerd, de nieuwe service wordt leeg geleverd en het is de verantwoordelijkheid van de klant om een kopie van de inhoud te hebben en deze in de nieuwe service te herstellen. In het geval dat de klant geen nieuw leeg plan wil, maar de informatie van het oude plan onderhoudt en bewaart (als het nog beschikbaar is en het account niet wordt verwijderd), MOET de cliënt zijn Hostingplan vernieuwen en geen nieuwe service aanschaffen rekening houdend met het feit dat de datum van de dienstverlenging wordt toegepast volgens "5.3 Late verlenging".

13.15. Functies hosting plannen.

Elk hostingplan heeft bepaalde gepubliceerde functies, zoals ruimte en verkeer. Deze functies kunnen op elk moment worden gewijzigd. De actieve contracten worden gehandhaafd tot het einde van de vervalperiode, waarna ze door het bedrijf kunnen worden bijgewerkt voor de volgende acquisities door de klant.

14. Back-upbeleid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ondersteunen van websites, Dedicated Servers, VPS Hosting of enige vorm van informatie die van de klant afkomstig is.

NOTITIE: NETCROHOSTING C.A . maakt geen enkele back-up van de klantinformatie in haar services en producten. Tenzij de klant het Daily Backup Plan 24 uur per dag, maandelijks verwerft.

14.1. Data Recovery - Disaster Recovery-oplossingen

NETCROHOSTING C.A.biedt een herstelalternatief in geval van technologische rampen voor al haar Web Hosting-, VPS Hosting- en Dedicated Servers-diensten; via het Idera V8-82-platform, dat een back-up maakt van klantinformatie in een van de zeer beveiligde datacenters.

15. Prijsbeleid.

NETCROHOSTING C.A . U bent te allen tijde vrij om de prijs van de producten die u aanbiedt te wijzigen, zoals:

Webhostingdomeinen

Zakelijke e-mail

VPS Hosting (OpenVZ) - (KVM)

Toegewijde servers.

SSL-certificaten

Colocation.

Van toepassing op de initiële aanschaffingswaarde en op verlengingen in een van de bovengenoemde producten.

16. Restitutiebeleid

Restituties worden alleen gedaan in gevallen waarin de klant de gecontracteerde service niet heeft ontvangen in de volgende 72 uur, na het genereren van de aankoopbonnen.

We tolereren geen misbruik, aanstootgevend taalgebruik of bedreigingen tegen het bedrijf of een medewerker van NETCROHOSTING C.A . In strijd met dit beleid behouden wij ons het recht voor om uw account (s) en / of service (s) zonder kennisgeving en zonder enige terugbetaling te schorsen of permanent te beëindigen. NETCROHOSTING C.A . Het behoudt zich ook het recht voor om terugbetalingen te weigeren in gevallen waarin NETCROHOSTING C.A .Gelooft dat er misbruik is opgetreden.

17. Vragen, verzoeken en rapporten bij risicocentra

DE KLANT machtigt uitdrukkelijk NETCROHOSTING C.A . om: alle informatie met betrekking tot het krediet-, financiële en commerciële gedrag van DE KLANT te raadplegen, te vragen, te gebruiken, te rapporteren en te verspreiden naar de Risicocentra met wie NETCROHOSTING.C.A heeft een link. DE KLANT staat toe dat deze informatie kan worden geraadpleegd, gevraagd, gebruikt, verwerkt en bekendgemaakt voor, tijdens en na de commerciële relatie met NETCROHOSTING C.A. Om zijn commercieel financieel gedrag en krediet te evalueren

18. Erkenning van de overeenkomst

Deze overeenkomst vervangt de schriftelijke, elektronische of mondelinge communicatie die u mogelijk heeft gehad NETCROHOSTING C.A . of een agent of vertegenwoordiger van het bedrijf. De klant aanvaardt ook dat deze overeenkomst op elk moment kan worden gewijzigd door NETCROHOSTING C.A . De klant aanvaardt en verklaart volledig dat hij op de hoogte is van alle bepalingen in het document met algemene voorwaarden van onze diensten en dat u dergelijke algemene voorwaarden begrijpt en ermee instemt door hen te worden beperkt en de regels, het beleid te aanvaarden of overeenkomsten die zijn gepubliceerd in samenwerking met specifieke services die kunnen worden toegepast door ICANN, enom, Netwoods en zowel nationale als internationale overheden die een relatie hebben met de regelgeving voor domeinnamen.

19. Wijziging van de algemene voorwaarden

De KLANT accepteert dat NETCROHOSTING C.A .U kunt deze algemene voorwaarden en / of clausules wijzigen, bewerken, wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving. U ontvangt via e-mail de wijziging van het nieuwe contract.

De klant accepteert dat als om welke reden dan ook de e-mail niet is aangekomen. In geen geval is het bedrijf hiervoor verantwoordelijk.

De klant begrijpt dat de GEEN AANVAARDING , deze algemene voorwaarden geven hem daar recht op NETCROHOSTING C.A . Zich het recht voorbehouden om hun diensten aan de klant te geven en / of te verlenen. Voor meer informatie

Laatste opmerking

Huur de services niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.