Privacybeleid

U informeren over welke gegevens we verzamelen.

  • Informatieprivacy
  • Gebruik van cookies
  • Wettelijk kader
PRIVACY- EN GEGEVENSVERWERKINGSBELEID .
Deze handleiding en dit beleid zijn van kracht vanaf 7 november 2019.

1. ALGEMEENHEDEN

In een poging om onze klanten en bezoekers van de site te beschermen NETCROHOSTING C.A. Bedrijf heeft een privacybeleid en behandeling van persoonlijke gegevens opgesteld, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder we de persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen door het invullen van de contactformulieren, evenals de online chat op onze website of een andere fysiek, spraak- of berichtmedium (e-mails, telefoontjes, contracten of documenten van welke aard dan ook), waar u aanvullende gegevens verstrekt. Door de gegevens te verstrekken, accepteert u dit beleid op de manier waarop NETCROHOSTING C.A. (Hierna, het bedrijf) zal uw persoonlijke informatie behandelen; een dergelijke behandeling zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de voorschriften die reguleren en zal worden gewijzigd of verwijderd zoals voorzien in deze bepaling. Als u na het lezen van dit Privacybeleid niet akkoord gaat met de manier waarop wij uw gegevens behandelen, vragen wij u om onze diensten niet te gebruiken en de update, wijziging of verwijdering van onze database aan te vragen in overeenstemming met de bepalingen van Cijfer 7 van deze document.

Dit beleid is in overeenstemming met de geldende wetgeving van het land, met betrekking tot de naleving van de privacyverklaring die moet worden verstrekt aan de eigenaren van persoonlijke informatie door het bedrijf, die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens, en die als doel heeft en is gericht

De eigenaars van de informatie informeren over het beleid van het verwerken van de persoonlijke informatie van het bedrijf, en daarnaast de eigenaars van de persoonlijke gegevens toestaan hun recht uit te oefenen als zij de gegevens in onze bases van willen weten, bijwerken, verwijderen en corrigeren gegevens en / of bestanden. Dit document is in ieder geval gericht op het beschermen en garanderen van alles met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de vrijheden en fundamentele rechten die alle natuurlijke of natuurlijke personen hebben.

Communiceer de eigenaar van de persoonlijke informatie over het beleid voor informatieverwerking dat van toepassing is op uw persoonlijke gegevens, de manier waarop deze worden behandeld, het gebruik dat aan hen zal worden gegeven en de manier waarop u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens.

Dit beleid wordt verplicht toegepast op alle persoonlijke gegevens die op fysieke of digitale media zijn geregistreerd en die waarschijnlijk door het bedrijf worden behandeld als verantwoordelijk voor de behandeling ervan.

Dit privacybeleid regelt de manier waarop het bedrijf NETCROHOSTING C.A. verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaart de informatie verzameld van de gebruikers van deze website.

2. DOEL VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, machtigt u ons om ze te verwerken, wat wordt opgevat als een voorafgaande, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming, aangezien u dit document hebt gelezen voordat u uw gegevens verstrekte.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens die worden gedaan via de contactformulieren, evenals in de online chat van onze website, telefoongesprekken, virtueel interview, contracten, formulieren of enig ander document dat u aan het bedrijf verstrekt, zal het volgende hebben: doeleinden:

klanten:

Adviseren over kwesties met betrekking tot de diensten die door het bedrijf worden aangeboden en die door u zijn geraadpleegd en / of aangevraagd.

Zorg voor een constante communicatie over de diensten die door het bedrijf worden geleverd.

Stuur je berichten over de contractuele relatie.

Voer administratieve en / of boekhoudprocedures uit met betrekking tot het contracteren van diensten zoals facturering, incasso's en betalingen.

U op de hoogte stellen met het oog op de kennisgeving van de verlenging van de service.

Stuur servicevoorstellen en uitnodigingen voor bedrijfsevenementen of hun bondgenoten, partners of partners.

Voer activiteiten uit die gericht zijn op klantloyaliteit, inclusief en zonder beperking communicatie van kortingen, nieuwsbrief, geschenken, promoties.

Technische ondersteuning bieden.

Aanvragen, klachten en claims ontvangen en verwerken.

Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren.

Persoonlijke gegevens overdragen voor registratie van services voor een internationale entiteit.

Providers:

Voorbereiding en sluiting van het contract.

Constante communicatie hebben over de gecontracteerde diensten en / of producten.

Stuur berichten over de uitvoering van het contract.

Voer administratieve en / of boekhoudprocedures uit met betrekking tot de contractuele relatie, zoals facturering, incasso's en betalingen.

De verwerking van persoonsgegevens kan rechtstreeks worden uitgevoerd door het bedrijf en / of door wie deze bepaalt, zolang dit gebeurt voor de doeleinden die hierin worden uiteengezet, waarvoor hiervoor geen aanvullende autorisatie van u is vereist, die u uitdrukkelijk accepteert. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

NETCROHOSTING C.A garandeert uw veiligheid, voor de privacy van uw informatie en voor het respect voor uw gegevens, in het kader van de beperkingen die het huidige internet ons toestaat, wetende dat we niet zijn uitgesloten van toevallige gebeurtenissen zoals een aanval door hackers of kwaadwillende gebruikers die computercriminaliteit uitoefenen.

U hebt het recht om gratis uw persoonsgegevens te kennen, bij te werken, te corrigeren en / of te vragen om verwijdering van gegevens, via communicatie die zal worden ontvangen via de daartoe beschikbare kanalen, die u vindt in punt 7 van deze

3. WETTELIJK KADER

Grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Kunst. 28.

Kunst. 60

In overeenstemming met de bepalingen van onze Magna Carta heeft iedereen het recht op toegang tot, aanpassing en / of verwijdering van de informatie of gegevens van zichzelf; evenals zich bewust zijn van hun gebruik en doel. Evenzo universeel heeft elk individu het recht en de bescherming over de bescherming van zijn eer, waardigheid, privéleven, imago en vertrouwelijkheid.

Daarom moeten het bedrijf en de verantwoordelijken (WERKNEMERS, LEVERANCIERS EN AANNEMERS) dit beleid naleven en respecteren in overeenstemming met hun functies en / of activiteiten, de bedrijfsrichtlijnen voor de behandeling en bescherming van persoonsgegevens en de andere bepalingen en clausules die zijn vastgesteld door het bedrijf, zelfs na beëindiging van juridische, commerciële, arbeids- of andere soorten links. Evenzo moeten ze strikte vertrouwelijkheid bewaren met betrekking tot de verwerkte gegevens.

4. GEVRAAGDE SOORT INFORMATIE

Om hostingdiensten te bieden voor de webpagina, zakelijke e-mailservice, serververhuur, datacenter-service, ontwerp en programmering voor webpagina's en domeinregistraties op internet, zal privéinformatie worden gevraagd. , begrepen als die informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals identiteitskaartnummer, namen, fysieke en elektronische adressen, telefoonnummers, onder anderen.

De hier verzamelde gegevens zullen nooit worden verkocht of overgedragen naar een titel.

De toestemming van de houder is niet nodig in het geval van:

Informatie die is vereist door een openbare of administratieve entiteit bij de uitoefening van haar wettelijke taken of op grond van een gerechtelijk bevel.

Gegevens van openbare aard.

Medische of gezondheidsgevallen.

Gegevens met betrekking tot het burgerlijk register van personen.

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld door het aantal unieke bezoeken bijgehouden door de pagina's van de website of de domeinen van waaruit gebruikers binnenkomen te volgen. Het gebruik van "cookies" om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken.

De machtiging kan niet worden ingetrokken, noch kan de verwijdering van de informatie worden gevraagd wanneer de houder de wettelijke of contractuele verplichting heeft om in de database te blijven.

5. GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u een website bezoekt die cookies gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd een formulier in te vullen om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, uw e-mailadres en uw interesses. Deze informatie wordt opgenomen in een cookie en verzonden naar uw browser (Chrome, Firefox, enz.), Die de informatie opslaat voor later gebruik. De volgende keer dat u dezelfde website bezoekt, stuurt uw browser de cookie naar de server. Elke keer dat de browser een pagina op de server opvraagt, wordt het bericht opnieuw verzonden.

Als u uw toestemming op elk gewenst moment wilt intrekken, moet u cookies verwijderen door uw internetbrowser te configureren.

6.VEILIGHEID

Onze inzet is om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Hoewel we de fysieke en technologische middelen hebben om ervoor te zorgen dat uw informatie voldoende wordt beveiligd, zullen we al het mogelijke doen om uw gegevens te beschermen, maar we kunnen niet de totale veiligheid garanderen van de gegevens die u verstrekt en waartoe u ons toegang verleent. We hebben onze eigen en externe servers, erkende gegevens- en e-mailopslagproviders waarin de informatie wordt opgeslagen. Onze teams hebben toegangsbeperkingen en andere maatregelen die de kans op ongeautoriseerde toegang of informatielekken verkleinen. Op dezelfde manier hebben we juridische hulpmiddelen, zodat onze werknemers, leveranciers en aannemers verplicht zijn om de persoonlijke gegevens te verstrekken die het bedrijf moet vrijgeven bij de uitoefening van het toevertrouwde beheer of wettelijke taken zoals facturering, betaling, rapporten en anderen.

Ons webportaal kan links of "links" naar andere eigen websites introduceren. Als u besluit naar een van de websites in onze portal te gaan, moet u er rekening mee houden dat elk van deze portals of websites een ander privacybeleid heeft, dus we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie of persoonlijke gegevens die u verstrekt of bieden buiten onze site.

Phishing is het verzenden van e-mails die, blijkbaar afkomstig van betrouwbare bronnen (bijvoorbeeld bankentiteiten), proberen vertrouwelijke gegevens van de gebruiker te verkrijgen, die vervolgens worden gebruikt om een vorm van fraude te plegen. Om dit te doen, bevatten ze meestal een link die, wanneer erop wordt geklikt, naar vervalste webpagina's leidt. Op deze manier voert de gebruiker, in de overtuiging dat hij in een plaats van volledig vertrouwen is, de gevraagde informatie in die in werkelijkheid door de oplichter zal worden overgedragen. Als u een e-mail van dit type ontvangt of iemand die zegt dat wij werk voor u vragen om uw persoonlijke, commerciële of financiële informatie, vraag ons dan om de e-mail opnieuw te verzenden waar de informatie werd gevraagd naar het volgende adres: E-mail: infor@netcrohosting.com

7. RAADPLEGING EN / OF CLAIM

Voor consultatie, claim en / of verzoek om informatie, update, rectificatie en / of verwijdering van uw persoonlijke gegevens moet schriftelijk worden gedaan door de eigenaar van de persoonlijke gegevens met behulp van het formaat van verzoekschriften, klachten of claims die u kunt vinden in E-mail: admin@netcrohosting.com

Alle verzoeken, vragen en / of klachten moeten ten minste het volgende bevatten:

a) Naam en achternaam van de houder.

b) Identificatienummer van de houder.

c) Locatiegegevens van de houder (e-mail, telefoon, adres, stad).

d) Beschrijving van het verzoek, de vraag of de feiten die aanleiding geven tot de claim.

e)Middelen waarmee u een antwoord wenst te ontvangen.

f) Handtekening van indiener.

g) Voeg de documenten toe die u relevant acht om het verzoek, de vraag en / of claim te ondersteunen

8. PROCEDURE VOOR HET RAADPLEGEN EN / OF CLAIMSS

Verzoeken, klachten en / of claims met betrekking tot het kennen, bijwerken, corrigeren en / of verwijderen van de gegevens en / of het intrekken van de autorisatie, worden binnen een termijn van maximaal vijftien (15) werkdagen vanaf de dag na de ontvangst behandeld. daarvan. Als het niet mogelijk is om binnen de bovengenoemde termijn te reageren, wordt de eigenaar van de gegevens op de hoogte gebracht, worden de redenen voor de vertraging en de antwoorddeadline aangegeven, die niet langer mag zijn dan vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de eerste afgewerkt.

Als u constateert dat het verzoek, de claim of de vraag een fout vertoont of onvolledig is, wordt de houder hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst daarvan om de geïdentificeerde tekortkomingen te corrigeren. Na dertig (30) werkdagen vanaf de datum van het verzoek zonder enig antwoord van de houder, zal het duidelijk zijn dat de claim is ingetrokken.

Als het bedrijf niet de bevoegde entiteit is om de klacht op te lossen, zal het binnen de maximale antwoordtermijn die hier wordt vermeld, overgaan naar de bevoegde entiteit, die dezelfde antwoordtermijn heeft, die begint op de datum waarop de communicatie van de overdracht van de vraag, claim of verzoek en de geïnteresseerde partij of eigenaar zal op de hoogte worden gebracht van deze situatie, zodat hij daarop kan reageren.

9. OVERDRACHT EN BEHOUD VAN INFORMATIE

NETCROHOSTING C.A.You can:

Bewaar de persoonlijke gegevens van de eigenaren van de informatie in hun databases, waarbij het doel wordt nagestreefd dat door de eigenaar van de gegevens is geautoriseerd.

Alle of een deel van de persoonlijke gegevens van de eigenaren van de informatie overdragen of doorgeven aan de werknemers, leveranciers of aannemers van het bedrijf, uitsluitend en exclusief voor de doeleinden en doeleinden die worden vermeld in de autorisatie voor de verwerking van persoonsgegevens, in sectie 2 van dit beleid en in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

10. WIJZIGINGEN IN HET BELEID

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk punt van dit document te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, corrigeren, wijzigen, toevoegen of verwijderen wanneer deze het gevolg zijn van de toepassing van een wettelijke norm. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hiervan op de hoogte te blijven voor een correct beheer van zijn informatie.

Wijzigingen in dit beleid zijn van kracht op het moment van publicatie.

In het geval dat we van plan zijn om een ander gebruik of een andere bestemming te geven dan de oorspronkelijke reden waarom om uw persoonlijke gegevens is gevraagd, wordt uw autorisatie aangevraagd via elk middel waarin het record van genoemde communicatie is opgenomen, waaronder we als voorbeeld kunnen noemen email

zend ons een bericht

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u wilt weten welke informatie we over u hebben verzameld, stuur ons dan een E-mail: privacy@netcrohosting.com